NẠP THẺ

NẠP THẺ BẰNG THẺ CÀO

Thẻ 10,000 = 10,000 KNB Web

1 KNB WEB = 10 KNB trong Game


CHUYỂN KNB VÀO GAME

Thẻ 10,000 = 10,000 KNB Web

1 KNB WEB = 10 KNB trong Game


CHUYỂN KNB MỜI BẠN VÀO GAME

Thẻ 10,000 = 10,000 KNB Web

1 KNB WEB = 10 KNB trong Game